Политика за приватност

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

Оваа изјава на приватност се однесува на приватност на податоците кои што се наоѓаат на интернет страницата www.versus.mk и кои што се собрани при користење на таа страница и зачувани во базата на податоци. Versus.mk како давател на услугите на интернет страницата www.versus.mk се придржува до законските прописи со цел да се заштити приватноста на корисниците.

Се советуваат крајните корисници да прочитаат се што е наведено на оваа страница за полесно да разберат кои информации се собираат и истите се користат. Крајните корисници кои што имаат било какви прашања во врска со приватноста на податоците можат да испратат e-mail на следната адреса: contact@versus.mk

Правото на приватност и заштитата на личните податоци на корисниците претставува приоритет. Се посветува големо внимание на заштитата на личните податоци во сите свои деловни процеси, имплементирајќи ги стандардите поставени со прописите за заштита на личните податоци во Република Северна Македонија и стандадрите кои постојат во рамките на компанијата. Со цел да го промовираме воспоставениот концепт за заштита на приватноста и да го појасниме начинот на којшто вршиме обработка на личните податоци на посетителите, при нивната посета или регистрација на нашата интернет-страница изготвивме Политика за приватност.

Кои лични податоци ги обработуваме?

Versus.mk има право да собира и користи податоци за Корисниците. Информациите со кои Корисникот може да се идентификува опфаќаат имиња, локација, адреса на е-пошта, како и сите други информации што Корисникот доброволно ги внел или се предвидени при користење на Услугите на versus.mk.

Давањето на личните податоци кои се означени како задолжителни за доставување во соодветните електронски обрасци за регистрација на versus.mk веб- сајтот се неопходни за регистрација на Корисникот, а според тоа и за пристап до Корисничките услуги за кои е потребна регистрација. Не доставувањето на овие информации претставува пречка за вршење успешна регистрација или основа за прекин на соодветната регистрација, еднострано од страна на versus.mk, согласно Условите за користење.

Покрај погоре наведените информации, versus.mk има право (но не и обврска) автоматски да зачувува одредени информации кои компјутерот или терминалниот уред ги испраќа до Серверите во врска со Корисничката активност. Информациите се чуваат во лог-датотеки на Серверите кои може да опфаќаат информации за веб-страниците кои ги посетил Корисникот, веб-сајтови кои го пренасочиле Корисникот на versus.mk веб-сајтот, веб-сајтови кои Корисникот ги посетил преку Линкови кое се презентирани на нашиот веб-сајтот, датум и време на тие посети, IP-адреса на Корисникот, тип на интернет прелистувачот што го користи Корисникот, клучни зборови кои ги користи Корисникот при пребарување, бројот на корисници кои го виделе интернет огласот (банерот) на веб-сајтот, бројот на кликнувања на интернет огласите (банерите) на веб-сајтот, итн. Исто така, во одредени случаи запишуваме информации во форма на „Cookies“ на Вашиот компјутер, со цел да ја приспособиме посетата на интернет-страниците според Вашите потреби и навики. „Cookies“ се мали датотеки кои се внесуваат на компјутерот на посетителот од страна на веб-серверот. Сите информации кои се меморираат во рамките на „Cookies“ можат да бидат искористени само за потребите на веб- услугата и тоа на начин на којшто Вашата приватност нема да биде загрозена. Вашите лични податоци ги обработуваме само доколку доброволно ги дадете преку регистрирање на нашиот интернет портал заради користење на производи и услуги преку виртуелните електронски продавници. Напомнуваме дека при електронската наплата на сметки, податоците поврзани со Вашата платежна картичка или сметка во банка се испраќаат директно до банката преку шифрирана врска.

За кои цели?

Вашите лични податоци ги обработуваме со цел да Ви овозможиме online-користење на нашите услуги. Притоа, Вашите лични податоци нема да се обработуваат за ниту една друга цел, освен за целта заради која се собрани. Обработка на Вашите лични податоци за друга цел може да се врши единствено врз основа на Ваша претходна согласност. Ние применуваме сигурносни мерки при прибирање, чување и процесирање на информациите заради заштита од неавторизиран пристап, промена, откривање или уништување на Вашите лични податоци, како и податоци кои не се лични, а се складирани на нашата страна.

Откривање на личните податоци

Versus.mk се обврзува да не открива какви било лични податоци и други информации за Корисникот или за неговото/нејзиното користење на Услугите, како и да не ги открива прибраните податоци на трети лица – надлежни органи, компании, поединци и други, освен:

  • кога тоа е предвидено во оваа Политика или во Условите за користење или кога корисникот ќе даде јасна согласност во моментот на регистрацијата или подоцна;
  • кога тоа е потребно заради исполнување на некоја законска обврска;
  • кога информациите ги бараат државни власти, судски власти или службени лица, кои согласно важечкиот закон се овластени да бараат и прибираат такви информации во согласност со законските процедури и прописи;
  • кога откривањето на личните податоци е неопходно заради заштита на правата, правните интереси и угледот, т.е кога тоа е поврзано со лицата од versus.mk или Корисниците;
  • кога информациите им се откриваат на вработените или соработниците заради активности поврзани со администрирање на versus.mk и користење на Услугите;
  • во други случаи утврдени со закон;

Обработка на Вашите лични информации

Ние не ги продаваме, разменуваме или изнајмуваме корисничките лични идентификациони информации на трети лица. Личните податоци може да се откријат само во согласност со законските прописи наведени во регулативата за заштита на личните податоци, како и останатата важечка регулатива.

Кои се Вашите права?

Доколку сте регистрирани на нашите интернет-страници, врз основа на Ваше писмено барање имате право:

  • да бидете информирани кои лични податоци се обработуваат за Вас и кои се целите и правната основа на обработката на личните податоци и/или
  • да пристапите до Вашите лични податоци и
  • да ги дополните, измените, избришете или да побарате запирање на нивната понатамошна обработка.
  • право да започне постапка пред надлежен суд за да си ги заштити правата што му се доделени согласно законите што се на сила.

Сигурност и заштита

Versus.mk обраќа големо внимание на собирање, чување и обработка на личните податоци на Корисниците, со добра волја, во насока на добро утврдени, јасни цели и во согласност со Законот за заштита на личните податоци на Република Македонија и други соодветни закони, доколку се работи за таков случај. Во таа смисла се преземаат сите соодветни технички и организациски мерки за заштита на личните податоци на Корисници од случајно или незаконско уништување, губење, менување, откривање или неовластен пристап. Нашите сигурносни процедури се предмет на редовни контроли и одраз на најновите технолошки достигнувања во оваа област.

Промени на оваа Политика за приватност

Versus.mk го задржува правото во секое време да jа измени или да ја дополни оваа Политика за приватност. За секое нејзино изменување или дополнување ќе биде поставено видливо известување на оваа интернет-страница.

Контакт

Доколку имате какви било прашања или предлози од областа на заштитата на личните податоци, можете да нè контактирате на следните електронски адреси: телефон: +389 79 322-338 или е-адреса: contact@versus.mk

Напоменуваме дека електронската адреса од којашто ќе не` контактирате и останатите лични податоци, содржината на Вашите барања или предлози, нема да бидат искористени за ниту една друга цел освен за да Ви одговориме на Вашето барање, прашање или предлог упатен до нас.